Apteka Melissa Drogeria E-Melissa
  • 📞 Złóż zamówienie przez telefon. Sprawdź!
x
Najpopularniejsze frazy
Polecane produkty
Brak produktów dla wpisanej frazy
P_magne-B6-forte_T22_24
 Off! Max aerozol, 100 ml - Apteka internetowa Melissa

Zdjęcie poglądowe

Nowość

Off! Max aerozol, 100 ml

odstraszające komary
odstraszające kleszcze
Zaloguj się, aby dodać produkt do ulubionych

19,98

PRODUKT NIEDOSTĘPNY

Opis

Off! Max aerozol to repelent przeznaczony do ochrony przed ukąszeniami komarów i innych owadów latających. 

Składniki/Ingredients

Substancja czynna: ikarydyna 160g/kg. Produkt odstraszający (PT19) komary i kleszcze. 

Właściwości produktu

Produkt w wygodnej w aplikacji formie - aerozolu, który przeznaczony jest do stosowania bezpośrednio na skórę i ubranie Zapewnia ochronę do 8 godzin przed komarami oraz do 4 godzin przed kleszczami. Polecany dla osób przebywających na powietrzu.

Przeznaczenie produktu

Ochrona przed ukąszeniami komarów i kleszczy.

Stosowanie produktu

Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Wstrząsnąć i spryskać równomiernie skórę oraz odzież z odległości 15-20 cm.
Na twarz i szyję nanosić pośrednio – spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozsmarować. Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. Nie nanosić na ręce dzieci. 

Uwagi

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat.
Nie nanosić na ręce dzieci.
Produkt jest bezpieczny dla tkanin naturalnych i tworzyw sztucznych – nie wchodzi w reakcję z syntetykami i powierzchniami lakierowanymi.
Odzież, na którą naniesiono produkt, należy wyprać, a skórę przemyć wodą i mydłem.
Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę (np. po silnym nasłonecznieniu).
Do użytku zewnętrznego.

Ostrzeżenia:
Łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
Chronić przed światłem słonecznym.
Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

Pierwsza pomoc
Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy się spodziewać żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. W sytuacjach, gdy konieczna jest inna pomoc niż podana w zaleceniach, należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć.

Przechowywanie:
Produkt przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnym opakowaniu i w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Chronić przed zamrażaniem.

Postępowanie z odpadami:
Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ochrona środowiska:
Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem.

Nr pozwolenia: 0012/03. 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Producent

SC Johnson Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa


Certyfikaty i wyróżnienia